Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Dentsply Implants - Odborné články a fotogalerie


Odborné články můžete najít také v našem magazínu JPS, který vychází každé dva měsíce.

Krátké implantáty ASTRA TECH Implant System™ EV

MUDr. Pavel Kříž, PhD., prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D.
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha
Privátní stomatologická praxe, Praha 9 – Kyje

Ve většině literárních zdrojů jsou krátké implantáty definovány jako implantáty kratší než 10 mm. Krátké implantáty jsou alternativním řešením tam, kde není dostatečná kvantita kosti k jeho zavedení. Samozřejmě že jinou / další možností ošetření je některá z metod augmentace kosti zahrnující řízenou kostní regeneraci, kostní štěpy, distrakční osteogenezi, elevaci spodiny čelistní dutiny, transpozici nervus alveolaris inferior či použití skloněných a zygomatických implantátů.
Důležitým a neopomenutelným biomechanickým aspektem použití těchto typů implantátů je skutečnost, že nejvíce zatíženou částí fixtury je jeho krčková část, kde se v důsledku tohoto přenáší vyšší žvýkací tlak na tvrdší, méně buněčnou a méně vaskularizovanou marginální kompaktu. To je důvod, proč se za důležitější než délka implantátu, považuje jeho průměr. Zdá se, že délka implantátu není primárním faktorem důležitým při přenosu žvýkacího tlaku na rozhraní implantát/kost. Musíme však také brát v úvahu, že nízká kvalita kosti, implantace v laterálních úsecích čelistí, či příliš dlouhá protetická korunka jsou považovány za vlivy, které mohou ohrozit přežití krátkých implantátů.

Pro zobrazení celého článku klikněte zde

Poúrazová rekonstrukce chrupu u mladého pacienta – management tvrdých a měkkých tkání v oblasti krčkového uzávěru - 2. část

MUDr. Pavel Kříž, PhD., prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D.
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha

Následující kazuistická sdělení budou demonstrovat vlastnosti z I. části článku při terapii pacienta.
Kazuistická sdělení:
Největším postižením pacienta z hlediska úrazu zubů je jejich úplná ztráta. U řady pacientů je výsledkem traumatu intaktní chrup s mezerou (obr. 1), a proto je nejvhodnějším řešením aplikace implantátu, jak ukazujeme u 34-ti leté pacientky. Dlouhodobé provizorium s endodontickým ošetřením zubu, s aplikací široké lité kořenové nástavby a korunky při nákusu na tvrdé sousto způsobilo frakturu oslabeného kořene loco 11. Terapii jsme započali extrakcí radixu, kdy chirurg extrahoval radix pomocí speciálního nástroje na principu kladky (obr. 2), který vyloučil poškození vlastní kosti extakčního lůžka, zejména klíčové vestibulární lamely, při použití klasických extrakčních pák a kleští. Pro rekonstrukci alveolárního hřebene byla již v této první fázi ošetření (obr. 3) provedena řízená kostní regenerace (obr. 4) a byla provedena plastika měkkých tkání palatinálním lalokem (obr. 5) pomocí prezervace extrakčního lůžka tak, aby vznikl optimální prostor pro budoucí implantát i korunku v podélné i příčné ose zubního oblouku (obr. 6). První fáze ošetření byla zakončena aplikací adhezivního můstku bez dotyku se sliznicí (obr. 7).

Pro zobrazení celého článku klikněte zde

Úrazy zubů – následky neléčeného traumatu a jeho terapie

MUDr. Pavel Kříž, PhD., prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha

Dutina ústní tvoří jen 1 % z plochy celého těla. Přesto jsou úrazy této oblasti velmi časté, podle epidemiologických studií tvoří od 6 do 37 % všech zranění. Na výskyt úrazů v orofaciální oblasti má vliv rasa i etnikum, socioekonomická situace, geografie i zvyky v jednotlivých zemích.4 U pacientů dále nacházíme s frekvencí od 8 do 45 % opakované poškození zubů i okolních tvrdých i měkkých zubních tkání.
Úrazy postihují především děti a adolescenty, léčení je často dlouhodobé, finančně i časově náročné a vyžaduje multidisciplinární terapii. Pokud není pacient správně léčen, má to jednoznačně vliv na kvalitu jeho života.8 Cílem našeho sdělení je popis terapie u dospělého pacienta, kdy jeho předchozí úraz v mládí byl podceněn, a nedošlo tak včas k jeho ošetření.

Pro zobrazení celého článku klikněte zde

Studie mikropohybů u různých implantačních systémů ve spojení implantátu s abutmentem (Holger Zipprich, Dr. Paul Weigl, Frankfurt/Main, D;2007)

Část 1Část 2Poúrazová rekonstrukce chrupu u mladého pacienta – management tvrdých a měkkých tkání v oblasti krčkového uzávěru - I. část

MUDr. Pavel Kříž, PhD., prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Michaela Seydlová, PhD.
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha

Úrazy u dětí a adolescentů jsou poměrně časté. Podle mezinárodních statistik prodělá 31–40 % hochů a 16–30 % dívek do věku 5 let úraz v orofaciální oblasti. Ve 12 letech jsou chlapci postiženi úrazem v dentální oblasti v průměru ve 12–33 % a dívky ve 4–19 %. Úraz může vzniknout přímo nebo nepřímo (např. nárazem na bradu). Při traumatu musíme vzít v úvahu nejen přímou kinetickou energii, tvar a stlačitelnost tělesa, které úraz působí, ale i úhel, pod kterým rána přichází.

Terapie je složitá a začíná dlouhodobě provizorními řešeními, často přetrvávajícími až do dospělosti a teprve po ukončení vývoje čelistí nebo selhání dlouhodobě provizorního řešení provádíme defi nitivní rekonstrukci pomocí implantátů, která je téměř vždy provázena augmentací kosti a modelací měkkých tkání. Základními pravidly pro ideální rehabilitaci chrupu je šest klíčů okluze dle Andrewse a zachování poměru mezi šířkami horních a dolních zubů. Zásadní je i vztah horního rtu ke gingivě horních zubů, kdy za optimální považujeme stav, kdy se horní ret nachází v úrovni gingivy. Ideální je, když křivka incizálních hran horních řezáků a klidová linie dolního rtu jsou paralelní (obr. 1). Pro estetiku je dále důležitá angulace zubů, kdy všechny zuby jsou v zubním oblouku v mírné meziální inklinaci a podle své velikosti zaujímají vymezený prostor. Velký význam má vyplnění trojúhelníkových prostorů gingiválně tak, aby nedošlo k vytvoření prázdných míst v oblasti mezizubních papil. Z hlediska estetiky je důležitý vztah mezi šířkami horních a dolních frontálních zubů (Boltonův index), kdy jeho průměrná hodnota je 77,2 %. Velikost, respektive šířka korunek zubů, je vlastně „sedmým klíčem“ správné okluze. Esteticky dokonalá rekonstrukce úsměvu je totiž jedním ze základních požadavků zubních lékařů i pacientů.

Pro zobrazení celého článku klikněte zde nebo ho najdete v magazínu JPS listopad-prosinec

Ukázka prací z kliniky Santé

O své úspěšné případy implantace se podělil i pan MUDr. Jan Havlíček, který pracuje s implantačním systémem AstraTech. Níže jsou zobrazeny fotografie, na kterých jsou zobrazeny úspěšná implantace s krásnou estetikou gingivy, což je hlavní předností implantačního systému AstraTech.

 

Webobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín